بخشنامه ضوابط تدوين و عرضه محصولات بيمه‌اي جديد

۱- پوشش‌ بيمه‌اي كه موضوعات بيمه‌اي يا خطرات جديدي را تحت پوشش قرار دهد و قبلاً توسط هيچ شركت بيمه‌اي طراحي و عرضه نشده باشد از نظر اين بخشنامه محصول بيمه‌اي جديد محسوب مي‌شود.
۱-۱- محصولات بيمه‌اي كه نرخ و شرايط آنها  در ضوابط مصوب شوراي عالي بيمه و يا توسط بيمه مركزي تعيين شده است مشمول تعريف فوق  نخواهند بود.


۲- شركت بيمه‌ موظف است محصول بيمه‌اي جديد را در شوراي فني آن شركت بررسي و تاييد و در صورت تطبيق با قانون بيمه ، مقررات ، اصول و قواعد بيمه‌اي با لحاظ موارد زير براي اخذ مجوز به بيمه مركزي ارسال نمايد.
۱-۲- تعيين بازار هدف و متقاضيان بالقوه و بالفعل، برآورد حق بيمه، خسارت و تعداد بيمه نامه در دوره اجراي آزمايشي.
۲-۲- تهيه فرم پيشنهاد.
۳-۲- تهيه نمونه شرايط عمومي بيمه‌نامه مشتمل بر حداقل سرفصل‌هاي: اساس قرارداد، تعريف اصطلاحات (بيمه‌گر، بيمه‌گذار، ذينفع، حق بيمه، موضوع بيمه، فرانشيز، مدت اعتبار بيمه‌نامه) خطرات و خسارت‌ها و هزينه‌هاي تحت پوشش، خسارت‌هاي مستثني شده و خسارت‌هاي غيرقابل جبران، ‌وظايف و تعهدات بيمه‌گذار، فسخ و انفساخ قرارداد بيمه،  نحوه تعيين و پرداخت خسارت.
۴-۲-  نرخ كارمزد براي شبكه فروش و كارمزد اتكايي اجباري در صورت لزوم.
۵-۲- نرخ حق بيمه پيشنهادي با استناد به سوابق خسارتي گذشته، تجربه سايركشورها و يا بر پايه روش‌هاي علمي و مستدل (در صورت لزوم بر اساس دسته‌بندي ريسك).
۱-۵-۲- در محصولات بيمه‌هاي زندگي مشخص نمودن جدول مرگ و مير و تعيين نرخ بهره فني در محاسبه نرخ حق بيمه الزامي است.
۶-۲ -  تعيين محدوده  جغرافيايي  براي اجراي آزمايشي .
۷-۲-  تعيين تمهيدات لازم براي بيمه اتكايي از قبيل نوع قرارداد، بيمه‌گر يا كارگزار اتكايي و سهم نگهداري حسب مورد.
۸-۲- اعلام نام و مشخصات طراح محصول بيمه‌اي جديد.
۹-۲- اعلام نام تجاري محصول بيمه اي جديد.

۳- بيمه مركزي پس از بررسي، مجوز اجراي آزمايشي محصولات بيمه‌اي مورد تاييد را صادر مي‌نمايد. در دوره اجراي آزمايشي، عرضه اين محصول انحصاراً در اختيار شركت بيمه ذيربط خواهد بود.

۴- شركت بيمه‌ موظف است حداكثر يك ماه پس از اتمام دوره آزمايشي، گزارش عملكرد محصول بيمه‌اي مورد تاييد را به بيمه مركزي ارائه نمايد. در صورت عدم ارائه گزارش عملكرد در پايان مدت اجراي آزمايشي از سوي شركت بيمه‌ ذيربط ادامه صدور بيمه‌نامه ممنوع مي‌باشد. بيمه مركزي پس از دريافت گزارش عملكرد محصول بيمه‌اي تصميم لازم را اتخاذ خواهد نمود.

۵-  شركت‌هاي بيمه موظفند حقوق و تكاليف طراحان محصولات بيمه‌اي جديد را در چارچوب قرارداد مكتوب مشخص نمايند.

۶- اطلاع رساني عمومي و عرضه محصول بيمه‌اي جديد، قبل از اخذ مجوز كتبي از بيمه مركزي ممنوع مي‌باشد. بيمه مركزي از عرضه محصول بيمه‌اي جديد فاقد مجوز لازم ، جلوگيري به عمل آورده و شركت بيمه ذيربط موظف به جبران خسارت زيانديدگان خواهد بود.